Årsmöte 2016-04-17

Från SHF Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Kallelser

Dokument inför årsmötet

Dokument korrigerade efter diskussioner på årsmötet

Tid och plats

 • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 13 mars 2016.
 • tid: söndag 17 april 2016 klockan 10:00
 • plats: Clarion hotel, Arlanda Airport (vid sky city mellan terminal 4 och 5), se karta över sky city Möteslokalen har nummer 41 på kartan. Troligtvis är vi på våning 13.

Motioner

Agenda

lördag 16/4
dag: flygsportförbundets årsmöte
inbjudan på FSFs hemasida]. Middagen kostar 500 kr. Anmälan gör till | Per.Andersson@cs.lth.se.
söndag 17/4
10-12 årsmöte
12-13 lunch
13-15 säkerhetskonferens och diskussion om SHFs framtid

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av fullmakter
3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt två rösträknare
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner och motioner
8. Fastställande av årsavgift
9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Val av
 • a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
 • b) Ledamöter och suppleanter i grenförbundsstyrelsen
 • c) Medlemmar ur styrelsen att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter)
 • d) Eventuella förslag till övriga ledamöter i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse
 • e) Revisorer jämte suppleanter
 • f) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 nedan
 • g) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 nedan
11. Formell del av mötet avslutas
12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
13. Övriga föranmälda händelser
 • Utdelning av priset för årets instruktör 2015.
14. Mötet avslutas

Röstlängd

| Klubbar som inte närvarar på årsmötet kan utse en representant som röstar åt klubben. Representanten ska i så fall ha med sig en fullmakt från klubben (ladda ned dokumentet ovan).

klubb licenser röster
Sunne Fk 5 1
Skånes DFK 32 3
Gwaihir HGC 18 2
Albatross HFK 15 2
Ållebergs HFK 12 2
Åre Sdfk 5 1
Stockholms HFK 8 1
Norrsken H & Skfk 5 1
Örebro friflygklubb 4 1
Bohusläns Skärm & Hängflygklub 2 0
summa 106 14

Protokoll

Deltagare: Per Andersson, Harald Holmström, Annika Collén, Simon Forslund, Elias Karlsson, Tommy Nilsson, Markel Neideman, Ingemar Boström, Oggy Ougrinov.

1. Mötet öppnas

Per hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av fullmakter

Mötet fastställer röstlängd samt fullmakt för Simon Forslund och Elias Karlsson att representera Albatross HFK. Deltagare från respektive klubb samt representant redovisas nedan.

klubb Röster Representant
Sunne Fk 1 Ej representerad
Skånes DFK 3 Tommy Nilsson
Gwaihir HGC 2 Ej representerad
Albatross HFK 2 Simon Forslund, Elias Karlsson
Ållebergs HFK 2 Harald Holmström
Åre Sdfk 1 Ej representerad
Stockholms HFK 1 Ingemar Boström
Norrsken H & Skfk 1 Ej representerad
Örebro friflygklubb 1 Ej representerad
Bohusläns Skärm & Hängflygklub 0 Ej representerad
3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

Mötet finner att stämman är stadgeenligt utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Per
Sekreterare: Harald
5. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt två rösträknare
Justeringsmän: Markel och Elias
Rösträknare: Markel och Elias
6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Per läser verksamhetsberättelsen som kompletteras med ytterligare uppgifter under mötets gång.
 • Per presenterar revisorns berättelse.
 • Per presenterar resultatrapport och balansrapport.
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen, revisorns berättelse, resultatrapport, balansrapport och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
7. Propositioner och motioner
 • 1. Motion från Stockholms hängflygklubb ”Elitserien”

Motionen avslås

 • 2. Motion från Aeros Aviators Hammar DFK ”Förslag på befattningar m.m”

Motionären drar tillbaka motionen.

 • 3. Motion från Albatross om ändrade regler för SM

Motionen avslås

8. Fastställande av årsavgift

Beslut togs om oförändrad årsavgift på 250 kr.

9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Per presenterar verksamhetsplanen för 2016.
Mötesdeltagarna enades om att det ska förtydligas att utbildningsplanerna är en prioriterad fråga. Alla instruktörer ska också erbjudas att få ta del av arbetsmaterialet. Ett tillägg görs även om att styrelsen ska uppmärksamma och uppmuntra tävlingsverksamhet. I övrigt godkänns budget och verksamhetsplan enligt förslag.
10. Val av
 • a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen

Sittande Per Andersson.

 • b) Ledamöter och suppleanter i grenförbundsstyrelsen

Omval Mats Olsson och nyval Tommy Nilsson samt Istvan Szatmari.

 • c) Medlemmar ur styrelsen att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse.

Stämman beslutar att låta styrelsen själv utse dessa representanter.

 • d) Eventuella förslag till övriga ledamöter i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse

Nej, inga förslag presenterades.

 • e) Revisorer jämte suppleanter

Sittande Mats Johansson och Roland Pettersson.

 • f) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 nedan

Sittande Lars Redhammar, alternativt utser styrelsen ny kandidat om Lars tackar nej.

 • g) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 nedan

Sittande Gunnar Remer och Bengt Höök.

11. Formell del av mötet avslutas
12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
13. Övriga föranmälda händelser
 • Utdelning av priset för årets instruktör 2015.

Ingemar Boström tilldelas priset.

14. Mötet avslutas
Personliga verktyg